مدت زمان لازم جهت ارتقا پایه

 توجه!

مدت زمان لازم جهت ارتقا پایه:

 

 

 

ارتقا پایه 3 به 2

 

از تاریخ صدور پروانه اشتغال پایه 3

 

چهارسال

 

 

ارتقا پایه 2 به 1

 

از تاریخ صدور پروانه اشتغال پایه 2

 

پنج سال

 

 

 


 

*توصیه میشود حداقل یک سال مانده به پایان سنوات جهت گذراندن دوره های مورد نیاز اقدام شود.

 

*مدت اعتبار گواهینامه های دوره های آموزشی ارتقا پایه 3 سال از تاریخ برگزاری دوره می باشد.

 

 

 واحد آموزش