فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٢٧٨, ١/١٤صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1فایل مربوط به کلاس بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی1398/07/22
2سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/07/291398/07/22
3برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/251398/07/20
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/161398/07/14
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/151398/07/13
6سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/07/181398/07/13
7برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/191398/07/11
8برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/121398/07/10
9برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/111398/07/09
10فایل های سمینار ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی در خصوص معلولین و کم توانان جسمی- حرکتی1398/07/07
11کلاس تفکیک آپارتمانها ویژه مهندسین نقشه برداری دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی 98/07/211398/07/07
12سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور در شهرستان سیرجان 98/07/111398/07/04
13تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در پاییز 13981398/07/03
14سمینار ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی در خصوص معلولین و کم توانان جسمی-حرکتی 98/07/071398/07/02
15سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک 98/07/041398/06/27
16سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/06/271398/06/23
17برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/06/281398/06/23
18برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/221398/06/20
19برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/211398/06/17
20دوره آموزشی مقدمه ای بر مسئولیت های ناظر (ویژه بانوان) 98/06/131398/06/11
آخرین مطالب