فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٣٣٢, ١/١٧صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی در تیرماه 991399/04/16
2برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/12/011398/11/27
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری 98/11/301398/11/26
4سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی در شهرستان زرند 98/11/171398/11/12
5سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی عمران با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/11/161398/11/12
6برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/11/171398/11/08
7سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/11/141398/11/08
8تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در بهمن و اسفند ماه 13981398/11/03
9نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس پیش نویس مبحث نهم 98/11/101398/11/02
10نکات ویژه در طراحی سقف های مجوف 98/11/111398/11/02
11نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس پیش نویس مبحث نهم درشهرستان رفسنجان 98/11/091398/11/02
12برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/11/031398/10/28
13برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/11/011398/10/25
14برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/10/261398/10/22
15برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/10/241398/10/18
16اصول و طراحی ایمنی حریق و مقاومت در برابر آتش بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 98/10/181398/10/15
17برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/131398/10/11
18برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/121398/10/10
19برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/10/151398/10/10
20تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در زمستان 13981398/10/05
آخرین مطالب