فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ١٩٤, ١/١٠صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1فایل مربوط به کلاس بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی1398/07/22
2سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/07/291398/07/22
3برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/251398/07/20
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/161398/07/14
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/151398/07/13
6سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/07/181398/07/13
7برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/191398/07/11
8برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/111398/07/09
9سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور در شهرستان سیرجان 98/07/111398/07/04
10سمینار ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی در خصوص معلولین و کم توانان جسمی-حرکتی 98/07/071398/07/02
11سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک 98/07/041398/06/27
12سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/06/271398/06/23
13برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/06/281398/06/23
14برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/211398/06/17
15برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/101398/06/09
16سمینار ایمنی درکارگاه های ساختمانی 98/06/121398/06/07
17برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/081398/06/06
18برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/06/141398/06/03
19برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/051398/06/03
20برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/06/061398/05/31
آخرین مطالب