فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ١٤٣, ١/٨صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/03/071398/02/31
2سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/03/011398/02/25
3برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/02/261398/02/19
4برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/02/251398/02/18
5سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 98/02/241398/02/17
6برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/02/051398/01/29
7برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/02/031398/01/28
8برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/01/291398/01/22
9برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/01/221398/01/17
10سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/01/201398/01/10
11تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در بهار 13981398/01/05
12دوره آموزش طراحی سقف های پیش تنیده و استفاده از نرم افزار 97/12/151397/12/11
13برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/12/021397/11/27
14برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/11/301397/11/17
15برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین برق 97/11/161397/11/09
16برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/11/121397/11/06
17برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 97/11/041397/10/29
18برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 97/10/241397/10/18
19برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/10/201397/10/15
20تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان- زمستان 971397/10/09
آخرین مطالب