فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٣٢٧, ١/١٧صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1فایل مربوط به کلاس بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی1398/07/22
2سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/07/291398/07/22
3برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/251398/07/20
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/161398/07/14
5دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مهندسی مهرماه 13981398/07/13
6برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/151398/07/13
7سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/07/181398/07/13
8برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/191398/07/11
9برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/121398/07/10
10کلاس لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها (مبحث17) ویژه مجریان در جنوب استان98/08/121398/07/09
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/111398/07/09
12فایل های سمینار ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی در خصوص معلولین و کم توانان جسمی- حرکتی1398/07/07
13کلاس تفکیک آپارتمانها ویژه مهندسین نقشه برداری دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی 98/07/211398/07/07
14سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور در شهرستان سیرجان 98/07/111398/07/04
15تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در پاییز 13981398/07/03
16سمینار ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی در خصوص معلولین و کم توانان جسمی-حرکتی 98/07/071398/07/02
17دوره اموزشی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اهمیت شناخت ساختگاه از دیدگاه ژئوتکنیکی1398/06/31
18سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک 98/07/041398/06/27
19سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/06/271398/06/23
20برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/06/281398/06/23
آخرین مطالب