فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٢٩٨, ١/١٥صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/05/311398/05/26
2برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/05/241398/05/19
3سمینار نشستی درباره معماری و شهر 98/05/171398/05/16
4سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/05/231398/05/14
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/05/141398/05/12
6برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/05/131398/05/10
7برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/05/171398/05/09
8تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مرداد-شهریور و مهرماه 13981398/05/08
9سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور 98/05/161398/05/08
10برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/05/101398/05/03
11سمینار شناخت کاربردی آزمایشات بتن تازه و سخت شده در شهرستان رفسنجان 98/05/101398/05/03
12برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/05/071398/04/31
13برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/05/031398/04/27
14برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/281398/04/26
15برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/271398/04/25
16سمینار لزوم درنظرگرفتن خطرات قنوات در زیر سازه های محدوده شهری کرمان 98/04/261398/04/16
17برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/181398/04/16
18برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/161398/04/15
19برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/04/201398/04/12
20برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/141398/04/12
آخرین مطالب