تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در پاییز 1398

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در پاییز 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

تقویم آموزشی دوره­های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در پـایـیـز 1398

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

بـتـن‌هـاي ويـژه و روشـهـاي خـاص بـتـن‌ريـزي

عمران

نظارت

پایه2به1

8:30

جـمـعـه

98/07/19

شـنـبـه

98/07/20

شـنـبـه

98/07/20

2

آشـنـايـي بـا مـبـانـي پـدافـنـد غـيـرعـامـل

عمران

نظارت

پایه3به2

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/07/25

جـمـعـه

98/07/26

جـمـعـه

98/07/26

3

مـبـانـي گـودبـرداري، ژئـوتـكـنـيـك و سـازه­هـاي نـگـهـبـان

عمران

نظارت

پایه3به2

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/08/02

جـمـعـه

98/08/03

جـمـعـه

98/08/03

4

نـكـات اجـرايـي در نـمـاسـازي و نـازك­كـاري

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/08/09

جـمـعـه

98/08/10

جـمـعـه

98/08/10

5

مـصـالـح و فـنـاوري‌هـاي نـويـن در صـنـعـت سـاخـتـمـان

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30

دوشـنـبـه

98/08/13

سـه­شـنـبـه

98/08/14

سـه­شـنـبـه

98/08/14

6

مـقـررات و تـدابـیـر فـنـی سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت (HSE)

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/08/16

جـمـعـه

98/08/17

جـمـعـه

98/08/17

7

مـعـمـاري پـايـدار و روشـهـاي صـرفـه­جـوئـي انـرژي در سـاخـتـمـان

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30

چـهـارشــنـبـه

98/08/22

پـنـجـشـنـبـه

98/08/23

پـنـجـشـنـبـه

98/08/23

8

چـيـلـر و بـرج‌هـاي خـنـك كـن

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه2به1

8:30

چـهـارشــنـبـه

98/08/29

پـنـجـشـنـبـه

98/08/30

پـنـجـشـنـبـه

98/08/30

9

مـديـريـت تـعـمـيـر و نـگـهـداري تـأسـيـسـات سـاخـتـمـانـهـا

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه3به2

15:00

پـنـجـشـنـبـه

98/08/30

جـمـعـه

98/09/01

جـمـعـه

98/09/01

10

سـيـسـتـم­هـاي مـقـاوم فـلـزي و بـتـنـي

عمران

محاسبات

پایه3به2

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/09/07

جـمـعـه

98/09/08

جـمـعـه

98/09/08

11

سـيـسـتـم­هـاي مـقـاوم بـتـن­آرمـه

عمران

محاسبات

پایه2به1

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/09/07

جـمـعـه

98/09/08

جـمـعـه

98/09/08

12

اجـرای سـاخـتـمـان­هـای بـتـنـی

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30

چـهـارشـنـبـه

98/09/13

پـنـجـشـنـبـه

98/09/14

پـنـجـشـنـبـه

98/09/14

13

الـزامـات هـمـاهـنـگـي، مـديـريـت و اجـراي سـاخـتـمـان(لغو شده)

معماري

نظارت و طراحي

پایه2به1

لغو شده

لغو شده

لغو شده

لغو شده

 آخرین مطالب