اطلاعیه دعوت به همکاری یک نفر حسابدار برای انجام امور دفتر نمایندگی شهرستان سیرجان

اطلاعیه دعوت به همکاری یک نفر حسابدار برای انجام امور دفتر نمایندگی شهرستان سیرجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیرو مصوبه هیأت مدیره، سازمان در نظر دارد نسبت به بکارگیری یک نفر حسابدار برای انجام امور دفتر نمایندگی خود در شهرستان سیرجان اقدام نماید. لذا از کسانی که تمایل به همکاری دارند با رعایت شرایط زیر دعوت میشود حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1398/07/25 ضمن تکمیل فرم پیوست، آنرا به همراه سایر مدارک و مستندات به امور اداری سازمان واقع در خیابان بحرالعلوم تحویل نمایندآخرین مطالب