سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک 98/07/04

سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک 98/07/04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

سمینار "ایـمـنـی در کـارگـاهـهـای سـاخـتـمـانـی"
 با امتياز تمديد پروانه اشتغال در
شهرستان شهربابک برگزار مي­گردد.

ردیـف

عنوان سمینار

ساعت سمینار

تاریخ سمینار

محل برگزاري

1

ایـمـنـی در کـارگـاهـهـای سـاخـتـمـانـی

9 الي 13

پـنـجـشـنـبـه

98/07/04

شـهـربـابـک، خـيـابـان پـاسـداران، بـلـوار کـوثـر، دفـتـر نـمـايـنـدگـي شـهـربـابـک

تـوجـه:

1-      جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-      محل برگزاري سمينار خـيـابـان پـاسـداران، بـلـوار کـوثـر، دفـتـر نـمـايـنـدگـي شـهـربـابـک مي­باشد.

3-      بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان



آخرین مطالب