سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/06/27

سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/06/27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

سمینار "بـررسـي ضـوابـط و قـوانـیـن تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا"

 با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

بـررسـي ضـوابـط و قـوانـیـن تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا

چـهـارشـنـبـه

98/06/27

15:30 الي 19:30

تـوجـه:

1-      جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-      محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مـي بـاشـد.

3-      بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب