دریافت مدارک طراحی شامل دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی توسط واحد کنترل نقشه

دریافت مدارک طراحی شامل دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی توسط واحد کنترل نقشه

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنام خدا

پیرو اعلام قبلی مبنی بر الزام تحویل مدارک و مستندات طراحی توسط شخص طراح به سازمان (براساس این اصل که ارائه خدمات مهندسی قائم به شخص می باشد)، بنا به درخواست برخی از همکاران و در راستای تسهیل امور مربوط به ارائه خدمات به طراحان محترم، از این تاریخ در مرکز استان، مدارک طراحی شامل دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی، علاوه بر  ساعات اداری، از ساعت 17:00 الی 19:00 روزهای زوج (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) نیز توسط واحد کنترل نقشه واقع در ساختمان شماره 2 تحویل گرفته می شود.

 آخرین مطالب