بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197 و199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی

فایل بازنویسی شدهآخرین مطالب