برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/05/31

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/05/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

 

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاء به پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

مـبـانـي گـودبـرداري، ژئـوتـكـنـيـك و سـازه­هـاي نـگـهـبـان

عمران

نظارت

پایه3به2

8:30 

پـنـجـشـنـبـه

98/05/31

جـمـعـه

98/06/01

جـمـعـه

98/06/01

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان



آخرین مطالب