تعرفه خدمات مهندسی 1398

تعرفه خدمات مهندسی 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول نرخ خدمات مهندسی در سال 1398 به ازای هر متر مربع ساختمان مطابق ابلاغ شورای مرکزی:

از تاریخ 1398/05/05 تا 1398/11/28

از تاریخ 1398/11/28آخرین مطالب