برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/05/13

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/05/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـبـانـی سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت )HSE)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15:00

یـکـشـنـبـه

98/05/13

یـکـشـنـبـه

98/05/13

یـکـشـنـبـه

98/05/13

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب