برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/05/10

برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/05/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتقاء پایه صـلاحـيـت اجـرا مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاء به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـقـررات و تـدابـیـر فـنـی سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت(HSE)

عـمـران و

معماري

اجرا

3به2

8:30 

پـنـجـشـنـبـه

98/05/10

جـمـعـه

98/05/11

جـمـعـه

98/05/11

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب