برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/28

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي فـولادي (1(

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 

جـمـعـه

98/04/28

جـمـعـه

98/04/28

جـمـعـه

98/04/28

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب