سمینار لزوم درنظرگرفتن خطرات قنوات در زیر سازه های محدوده شهری کرمان 98/04/26

سمینار لزوم درنظرگرفتن خطرات قنوات در زیر سازه های محدوده شهری کرمان 98/04/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

سـمـیـنـار "لـزوم در نـظـر گـرفـتـن خـطـرات قـنـوات در زیـر سـازه­هـای مـحـدوه شـهـری کـرمـان"

 

ويژه مـهـنـدسـيـن عـمـران با امتیاز تمدید پروانه اشتغال

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

لـزوم در نـظـر گـرفـتـن خـطـرات قـنـوات در زیـر سـازه­هـای مـحـدوه شـهـری کـرمـان

چـهـارشـنـبـه

98/04/26

9:00 الي 13:00

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

 استان کرمانآخرین مطالب