برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/03/29

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/03/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـكـات اجـرايـي سـازه هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك كـاري و نـمـاسـازي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 

چـهـارشـنـبـه

98/03/29

چـهـارشـنـبـه

98/03/29

چـهـارشـنـبـه

98/03/29

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی  می بـاشـد.

 محل برگزاري کلاس: ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.  

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب