سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 98/03/12

سمینار ایمنی در کارگاه های ساختمانی 98/03/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

 قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 سمینار "ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی"

 *با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال*

 

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

ایـمـنـی در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

یـکـشـنـبـه

98/03/12

15:00 الي19:00

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب