برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/7/20

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 97/7/20

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

نـکـات اجـرایـی پـي هاي سـطـحـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

جـمـعـه

97/7/20

جـمـعـه

97/7/20

جـمـعـه

97/7/20

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب