برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/7/21

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/7/21

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

روشـهـاي اجـرا و كـنـتـرل اتـصـالات در سـازه‌هـاي فـولادي

عمران

نظارت

پایه2به1

14 عصر

شــنـبـه

97/7/21

يـكـشــنـبـه

97/7/22

يـكـشــنـبـه

97/7/22

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب