...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان
نماد الکترونیکی
خدمات الکترونیک

  تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه در پاییز 1397

  نسخه چاپی 1397/07/07 - 13:30 تعداد بازدید:1415

  تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه در پاییز 1397

   

  بـسـمـه تـعـالـی

   

   

  تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در پاییز 1397

   

  ردیـف

  عنوان دوره

  رشته

  صلاحیت

  ارتقاءبه پایه

  ساعت شروع كلاس

  تاریخ شروع

  تاریخ پایان

  تاریخ امتحان

  1

  روشـهـاي اجـرا و كـنـتـرل اتـصـالات در سـازه‌هـاي فـولادي

  عمران

  نظارت

  پایه2به1

  14 عصر

  شــنـبـه

  97/7/21

  يـكـشــنـبـه

  97/7/22

  يـكـشــنـبـه

  97/7/22

  2

  اجـراي سـاخـتـمـانـهـاي فـولادي

  عمران و معماري

  اجرا

  پایه3به2 و

  پایه2به1

  14 عصر

  شــنـبـه

  97/7/28

  يـكـشــنـبـه

  97/7/29

  يـكـشــنـبـه

  97/7/29

  3

  چـيـلـر و بـرج‌هـاي خـنـك كـن

  مكانيك

  نظارت و طراحي

  پایه2به1

  9 صبح

  چـهـارشــنـبـه

  97/8/2

  پـنـجـشـنـبـه

  97/8/3

  پـنـجـشـنـبـه

  97/8/3

  4

  مـديـريـت تـعـمـيـر و نـگـهـداري تـأسـيـسـات سـاخـتـمـانـهـا

  مكانيك

  نظارت و طراحي

  پایه3به2

  15 عصر

  پـنـجـشـنـبـه

  97/8/3

  جـمـعـه

  97/8/4

  جـمـعـه

  97/8/4

  5

  آشـنـايـي بـا مـبـانـي پـدافـنـد غـيـرعـامـل

  عمران

  نظارت

  پایه3به2

  8:30 صبح

  پـنـجـشـنـبـه

  97/8/10

  جـمـعـه

  97/8/11

  جـمـعـه

  97/8/11

  6

  بـكـارگـيـري اسـتـانـداردهـا، مـقـررات مـلـي، راهـنـمـاهـاي طـراحـي در مـعـمـاري

  معماري

  نظارت و طراحي

  پایه3به2

  8:30 صبح

  دوشــنـبـه

  97/8/14

  سـه شــنـبـه

  97/8/15

  سـه شــنـبـه

  97/8/15

  7

  مـقـاوم سـازي سـازه هـاي فـولادي و بـتـنـي

  عمران

  محاسبات

  پایه2به1

  8:30 صبح

  پـنـجـشـنـبـه

  97/8/24

  جـمـعـه

  97/8/25

  جـمـعـه

  97/8/25

  8

  روشـهـاي تـعـمـيـر، مـرمـت و تـقـويـت سـازه هـا

  عمران

  نظارت

  پایه2به1

  8:30 صبح

  پـنـجـشـنـبـه

  97/8/24

  جـمـعـه

  97/8/25

  جـمـعـه

  97/8/25

  9

  الـزامـات هـمـاهـنـگـي، مـديـريـت و اجـراي سـاخـتـمـان

  معماري

  نظارت و طراحي

  پایه2به1

  8:30 صبح

  پـنـجـشـنـبـه

  97/9/1

  جـمـعـه

  97/9/2

  جـمـعـه

  97/9/2

  10

  بـهـسـازي خـاك

  عمران

  محاسبات

  پایه3به2

  8:30 صبح

  پـنـجـشـنـبـه

  97/9/8

  جـمـعـه

  97/9/9

  جـمـعـه

  97/9/9

  11

  مـصـالـح و فـنـاوري‌هـاي نـويـن در صـنـعـت سـاخـتـمـان

  معماري

  نظارت و طراحي

  پایه3به2

  8:30 صبح

  پـنـجـشـنـبـه

  97/9/15

  جـمـعـه

  97/9/16

  جـمـعـه

  97/9/16

  12

  آشـنـايـي بـا شـرح وظـايـف مـجـري، ضـوابـط حـقـوقـي مـرتـبـط و قـراردادهـاي سـاخـت

  عمران و معماري

  اجرا

  پایه3به2 و

  پایه2به1

  8:30 صبح

  پـنـجـشـنـبـه

  97/9/22

  جـمـعـه

  97/9/23

   

       جـمـعـه

  97/9/23

   

  توجه:

  ( هر دوره حداکثر یک هفته قبل از برگزاری، جهت ثبت نام در سامانه معرفی میگردد.) 

   

  1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

  2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

   

   

  سازمان نظام مهندسی ساختمان

  استان كرمان  تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

  ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

  KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم