تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه در پاییز 1397

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه در پاییز 1397

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

 

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در پاییز 1397

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

روشـهـاي اجـرا و كـنـتـرل اتـصـالات در سـازه‌هـاي فـولادي

عمران

نظارت

پایه2به1

14 عصر

شــنـبـه

97/7/21

يـكـشــنـبـه

97/7/22

يـكـشــنـبـه

97/7/22

2

اجـراي سـاخـتـمـانـهـاي فـولادي

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

14 عصر

شــنـبـه

97/7/28

يـكـشــنـبـه

97/7/29

يـكـشــنـبـه

97/7/29

3

چـيـلـر و بـرج‌هـاي خـنـك كـن

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه2به1

9 صبح

چـهـارشــنـبـه

97/8/2

پـنـجـشـنـبـه

97/8/3

پـنـجـشـنـبـه

97/8/3

4

مـديـريـت تـعـمـيـر و نـگـهـداري تـأسـيـسـات سـاخـتـمـانـهـا

مكانيك

نظارت و طراحي

پایه3به2

15 عصر

پـنـجـشـنـبـه

97/8/3

جـمـعـه

97/8/4

جـمـعـه

97/8/4

5

آشـنـايـي بـا مـبـانـي پـدافـنـد غـيـرعـامـل

عمران

نظارت

پایه3به2

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/8/10

جـمـعـه

97/8/11

جـمـعـه

97/8/11

6

بـكـارگـيـري اسـتـانـداردهـا، مـقـررات مـلـي، راهـنـمـاهـاي طـراحـي در مـعـمـاري

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30 صبح

دوشــنـبـه

97/8/14

سـه شــنـبـه

97/8/15

سـه شــنـبـه

97/8/15

7

مـقـاوم سـازي سـازه هـاي فـولادي و بـتـنـي

عمران

محاسبات

پایه2به1

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/8/24

جـمـعـه

97/8/25

جـمـعـه

97/8/25

8

روشـهـاي تـعـمـيـر، مـرمـت و تـقـويـت سـازه هـا

عمران

نظارت

پایه2به1

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/8/24

جـمـعـه

97/8/25

جـمـعـه

97/8/25

9

الـزامـات هـمـاهـنـگـي، مـديـريـت و اجـراي سـاخـتـمـان

معماري

نظارت و طراحي

پایه2به1

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/9/1

جـمـعـه

97/9/2

جـمـعـه

97/9/2

10

بـهـسـازي خـاك

عمران

محاسبات

پایه3به2

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/9/8

جـمـعـه

97/9/9

جـمـعـه

97/9/9

11

مـصـالـح و فـنـاوري‌هـاي نـويـن در صـنـعـت سـاخـتـمـان

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/9/15

جـمـعـه

97/9/16

جـمـعـه

97/9/16

12

آشـنـايـي بـا شـرح وظـايـف مـجـري، ضـوابـط حـقـوقـي مـرتـبـط و قـراردادهـاي سـاخـت

عمران و معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30 صبح

جمعه

97/9/23

شنبه

97/9/24

 

    شنبه

97/9/24

 

توجه:

( هر دوره حداکثر یک هفته قبل از برگزاری، جهت ثبت نام در سامانه معرفی میگردد.) 

 

1-   جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان كرمانآخرین مطالب