برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/6/27

برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 97/6/27

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان


نـكـات اجـرايـي در نـمـاسـازي و نـازك كـاري

عـمـران و

معماري

اجرا

پایه3به2 و

پایه2به1

8:30 صبح

دوشــنـبـه

97/6/26

سـه شــنـبـه

97/6/27

سـه شــنـبـه

97/6/27

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب