همایش حقوق مهندسی آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

همایش حقوق مهندسی آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بـسـمـه تـعـالـی

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

همايش "حقوق مهندسي (آشنايي با تغييرات آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)"                              

   با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال در شهرستان رفسنجان

 

 

 

 

ردیف

عنوان همایش

ساعت کلاس

تاریخ کلاس

محل برگزاری

1

حـقـوق مـهـنـدسـي (آشـنـايـي بـا تـغـيـيـرات آيـيـن نـامـه اجـرايـي قـانـون نـظـام مـهـنـدسـي و كـنـتـرل سـاخـتـمـان)

9 الي 14

پـنـجـشـنـبـه

96/7/27

رفسنجان، بلوار زيتون، دفتر نمايندگي رفسنجان

 

 

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    محل برگزاري سمينار بـلـوار زيـتـون، دفـتـر نـمـايـنـدگـي رفـسـنـجـان مي باشد.

 

3-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان آخرین مطالب