به کار گیری یک نفر نیروی حسابدار در دفتر نمایندگی رفسنجان

به کار گیری یک نفر نیروی حسابدار در دفتر نمایندگی رفسنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیرو مصوبه هیأت­ مدیره، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد نسبت به بکارگیری یک نفر حسابدار برای انجام امور دفتر نمایندگی خود در شهرستان رفسنجان اقدام نماید. متقاضیان واجد شرایط زیر می­توانند  حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/06/22  ضمن تکمیل فرم پیوست، آنرا به همراه مدارک زیر به دفتر نمایندگی رفسنجان به نشانی: بلوار زیتون، خیابان نظام مهندسی تحویل نمایند.آخرین مطالب