الزام به ارائه نقشه های چون ساخت توسط مجریان

الزام به ارائه نقشه های چون ساخت توسط مجریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظر به اینکه بر اساس بند 7-1-8 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تهیه نقشه های چون ساخت معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و اخذ تاییدیه لازم از ناظران ذیربط از وظایف و مسئولیت های مجریان ساختمان است، لازم است مجریان محترم در پایان عملیات اجرایی ساختمان و یا در زمان خاتمه همکاری، نقشه های چون ساخت تا آن مرحله از اجرای کار را تهیه کنند و یک نسخه از آنها را پس از تایید ناظران مربوط، به سازمان تحویل دهند. یادآوری می شود که حذف پروژه از کارهای مجاز مجری، منوط به انجام کامل تعهدات از جمله ارائه کردن نقشه های چون ساخت استآخرین مطالب