سی و دومین جلسه کمیسیون تدوین ضوابط و نظام پیشنهادات برگزار شد.

سی و دومین جلسه کمیسیون تدوین ضوابط و نظام پیشنهادات برگزار شد.

 

32امین جلسه کمیسیون تدوین ضوابط و نظام پیشنهادات برگزار شدآخرین مطالب