نخستین جلسه کمیته آموزش

نخستین جلسه کمیته آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نخستین جلسه کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در سال جاری، پنجشنبه اول خردادماه در محل سالن کنفرانس برگزار شدآخرین مطالب