جلسه ملاقات عمومی با رئیس سازمان

جلسه ملاقات عمومی با رئیس سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه ملاقات عمومی با رئیس سازمان روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 11:00 الی 12:00 با هماهنگی وقت قبلی صورت میپذیرد.آخرین مطالب