تمدید مهلت پروانه های اشتغال به کار مهندسی

تمدید مهلت پروانه های اشتغال به کار مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید مهلت پروانه های اشتغال به کار مهندسی تا تاریخ 1399/03/31 آخرین مطالب