سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/11/14

سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/11/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

سمینار "بـررسـي ضـوابـط و قـوانـیـن تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا"

با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

بـررسـي ضـوابـط و قـوانـیـن تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا

دوشـنـبـه

98/11/14

15:30 الي 19:30

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مـي بـاشـد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب