برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/09/22

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/09/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

 

 

ردیـف

عـنـوان کلاس

 

رشته

 

صلاحیت

 

 

ورود به پایه

 

ساعت شروع کلاس

 

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

 

عمران و معماری

 

اجرا

 

3

 

8:30

 

جـمـعـه

98/09/22

 

 

جـمـعـه

98/09/22

 

 

جـمـعـه

98/09/22

 

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري کلاس: ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمان

 

 آخرین مطالب