اطلاعیه (مجریان ذیصلاح)

اطلاعیه (مجریان ذیصلاح)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در گروه­های ساختمانی "ج"و "د"، مجدداً به اطلاع اعضای محترم دارای پروانه اشتغال با صلاحیت اجرا می­رساند، حسب فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان و اصلاحیه آن، تشخیص صلاحیت نهایی ایشان به عنوان مجری ذیصلاح بایستی توسط اداره کل راه و شهرسازی بررسی و نسبت به دریافت پروانه دفتر اجرای ساختمان (مشابه دفتر طراحی سابق) اقدام نمایند. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می­شود، ضمن مطالعه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل­های پیوست، مدارک و مستندات خود را به واحد مجریان ذیصلاح سازمان، واقع در خیابان بحرالعلوم، تحویل دهند تا برای صدور مجوز فعالیت به عنوان مجری ذیصلاح، به اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال شود.

 

دستور العمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان ابلاغی 1387/11/02

اصلاحیه دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان، ابلاغی 1389/04/02آخرین مطالب