برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/09/18

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/09/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـبـانـی سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت (HSE)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15:00

دوشـنـبـه

98/09/18

دوشـنـبـه

98/09/18

دوشـنـبـه

98/09/18

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمانآخرین مطالب