برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/09/20

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/09/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

بـسـمـه تـعـالـی

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

با همکاری دفتر منطقه ای جنوب­شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می­نماید.

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاء به پایه

تاریخ و ساعت شروع کلاس

تاریخ و ساعت پایان کلاس

تاریخ و ساعت امتحان

محل برگزاري

1

آشـنـایـی مـقـدمـاتـی بـا سـیـسـتـم اطـفـاء حـریـق آبـی

تأسیسات مکانیکی

نظارت و طراحی

پایه3به2

و

پایه2به1

چـهـارشـنـبـه

98/09/20

ساعت 8:00 الی 12:00 و

14:00 الی 18:00

پـنـجـشـنـبـه

98/09/21

ساعت 8:00 الی 12:00 و

14:00 الی 18:00

پـنـجـشـنـبـه

98/09/21 ساعت 18:00

سـاخـتـمـان شـمـاره 2 سـازمـان واقـع در شـهـرک لـالـه، خـیـابـان شـهـیـد زریـسـفـی 8، سـالـن آمـوزش

تـوجـه:

1-     طـبـق ابـلاغـیـه دفـتـر مـقـررات مـلـی و کـنـتـرل سـاخـتـمـان این دوره­ بـه عـنـوان یـک دوره آمـوزشـی ارتـقـاء پـایـه بـرای مـهـنـدسـان مـنـظـور مـی­گـردد.

2-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب