برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین برق 98/09/20

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین برق 98/09/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

با همکاری دفتر منطقه ای جنوب­شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می­نماید.

 

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاء به پایه

تاریخ و ساعت شروع کلاس

تاریخ و ساعت پایان کلاس

تاریخ و ساعت امتحان

محل برگزاري

سـیـسـتـم کـشـف و اعـلام حـریـق در سـاخـتـمـان

تأسیسات برقی

نظارت و طراحی

پایه3به2

و

پایه2به1

چـهـارشـنـبـه

98/09/20

ساعت 8:00 الی 12:00 و

14:00 الی 18:00

پـنـجـشـنـبـه

98/09/21

ساعت 8:00 الی 12:00 و

14:00 الی 18:00

پـنـجـشـنـبـه

98/09/21 ساعت 18:00

سـالـن اجـتـمـاعـات اداره کـل راه و شـهـرسـازی

تـوجـه:

1-    طـبـق ابـلاغـیـه دفـتـر مـقـررات مـلـی و کـنـتـرل سـاخـتـمـان این دوره­ بـه عـنـوان یـک دوره آمـوزشـی ارتـقـاء پـایـه بـرای مـهـنـدسـان مـنـظـور مـی­گـردد.

2-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

3-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان

 آخرین مطالب