برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/08/29

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/08/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن مکانیک

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

چـيـلـر و بـرج‌هـاي خـنـك كـن

مکانیک

نظارت و طراحی

پایه2به1

8:30

چـهـارشــنـبـه

98/08/29

پـنـجـشـنـبـه

98/08/30

پـنـجـشـنـبـه

98/08/30

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب