تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در آبان-آذر و دی ماه 1398

تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در آبان-آذر و دی ماه 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

تقويم آموزشي دوره­هاي صـلاحـيـت اجـرا ورود بـه پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري در آبـان، آذر و دی­ مـاه 1398

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات بـرقـي سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/08/24

جـمـعـه

98/08/24

جـمـعـه

98/08/24

2

مـبـانـی سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت (HSE)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

15:00

دوشـنـبـه

98/08/27

دوشـنـبـه

98/08/27

دوشـنـبـه

98/08/27

3

مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

13:00

یـکـشـنـبـه

98/09/10

یـکـشـنـبـه

98/09/10

یـکـشـنـبـه

98/09/10

4

آشـنـایـی بـا شـرح وظـایـف پـیـمـانـکـار

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/09/22

جـمـعـه

98/09/22

جـمـعـه

98/09/22

5

نـکـات اجـرایـی تـأسـيـسـات مـكـانـيـكـي                    سـاخـتـمـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

14:00

دوشـنـبـه

98/09/25

دوشـنـبـه

98/09/25

دوشـنـبـه

98/09/25

6

نـکـات اجـرایـی در تـخـريـب بـنـاهـاي فـرسـوده و آشـنـايـي بـا مـكـانـيـك خـاك و روشـهـاي مـتـداول گـودبـرداري و نـحـوه اجـراي سـازه نـگـهـبـان (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/09/29

جـمـعـه

98/09/29

جـمـعـه

98/09/29

7

نـکـات اجـرایـی سـازه­هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

چـهـارشـنـبـه

98/10/04

چـهـارشـنـبـه

98/10/04

چـهـارشـنـبـه

98/10/04

8

نـکـات اجـرایـی پـي­هاي سـطـحـي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/10/05

پـنـجـشـنـبـه

98/10/05

پـنـجـشـنـبـه

98/10/05

9

نـکـات اجـرایـی سـازه­هـاي فـولادي (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/10/06

جـمـعـه

98/10/06

جـمـعـه

98/10/06

10

نـكـات اجـرايـي سـازه­هـاي مـصـالـح بـنـايـي، ديـوارچـيـنـي، سـقـف، نـازك­كـاري و نـمـاسـازي

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

پـنـجـشـنـبـه

98/10/12

پـنـجـشـنـبـه

98/10/12

پـنـجـشـنـبـه

98/10/12

11

مـصـالـح سـاخـتـمـانـی و اسـتـانـداردهـاي مـربـوطـه

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30

جـمـعـه

98/10/13

جـمـعـه

98/10/13

جـمـعـه

98/10/13

 

 آخرین مطالب