معرفی اعضای کمیسیون بانوان

 

نام و نام خانوادگی سمت رشته تحصیلی  
مهدیه نکوئی رئیس عمران
سمانه پرورش نایب رئیس عمران
نجمه السادات میرحسینی دبیر معماری
الهه زمانی پور عضو اصلی عمران
مریم بهرامی عضو اصلی معماری
افسانه حیدری عضو اصلی تاسیسات برقی
مریم صفری پور عضو اصلی معماری

 آخرین مطالب